Przejdź do treści

Przedszkole 267 w Warszawie

PRZEDSZKOLE NR 267 W WARSZAWIE

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej p267.ursynow.warszawa.pl

Przedszkole Nr 267 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Przedszkole Nr 267.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2021-11-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-11-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Strona zawiera odnosniki do stron zewnetrznych. Strony te nie sa w pelni dostepne cyfrowo.

  Niektóre pliki do pobrania nie sa dostepne cyfrowo.

  Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

  Brak jest mozliwosci zmiany odstepów miedzy wyrazami lub liniami tekstu.

  Niektóre elementy tekstowe nie maja mozliwosci zmiany rozmiaru czcionki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-04-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-04-04.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Anna Sierocińska-Rudzińska,

ASierocinska@eduwarszawa.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

222594027
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 267

ul. Małcużyńskiego 4
02-793 Warszawa

Budynek przedszkola nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na teren placówki są schodki i podjazd, bezpośrednio przed wejściem do budynku są schody wraz z podjazdem na wózki. Budynek jest parterowy – wewnątrz nie ma żadnego problemu z poruszaniem się na wózku.

Na terenie placówki nie ma miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Nie ma zakazu wstępu dla psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Istnieje możliwość porozumiewania się online.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Skip to content